Rektori felhívás a köztársasági ösztöndíj 2014/2015. tanévi pályázatára

Köztársasági Ösztöndíj 2014-2015A Szolnoki Főiskola rektorának felhívása a köztársasági ösztöndíj 2014/2015. tanévi pályázatára

A Szolnoki Főiskola rektora a nemzeti felsőoktatásról szóló - 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 64. § (5) bekezdése valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) - Korm. rendeletben foglaltak szerint a
2014/2015. tanévre szóló pályázatot hirdetek köztársasági ösztöndíj elnyerésére.

Köztársasági ösztöndíjra pályázhatnak a Szolnoki Főiskola államilag támogatott illetve költségtérítéses, teljes idejű alapképzésben részt vevő hallgatói, akik tanulmányaikat nappali tagozaton folytatják, adott vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 30.

Köztársasági ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvonalának megtartása céljából a Szolnoki Főiskola azon hallgatói részesülhetnek, akik

  • kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, illetőleg
  • szakmai területen kimagasló munkát végeztek

a 2013/2014-es tanévnek megfelelő oktatási időszakban.

Köztársasági ösztöndíjban részesíthető a 2013. év október 15-i állapotát rögzítő statisztikai adatközlés szerinti államilag támogatott, nappali tagozatos, teljes idejű alapképzésben, illetőleg első alapképzésben részt vevő hallgatók számának 0,8 %-a, mely a Szolnoki Főiskolán 2 fő.

A pályázat intézményi elbírálásának rendjét és feltételeit a felsőoktatási intézmény szabályzata határozza meg. Az intézmény biztosítja a pályázó hallgatók egyenlő elbírálásának rendjét. Az intézmény köteles vizsgálni a pályázó hallgató jogosultságát az ösztöndíj folyósításának időtartamára is (amely lehet féléves is, például páratlan tanulmányi félévben végződő tanulmányok esetén). A szabályzat tartalmazza az érvényes létszámok figyelembevételével az intézményi rangsor kialakításának rendjét, a hallgatók részére biztosítandó jogorvoslati lehetőség módját, illetve rendszerét, elegendő időt hagyva a hallgatóknak az észrevételezésre.

A köztársasági ösztöndíjat - a felsőoktatási intézmény által javasolt rangsor alapján - személyre szólóan adományozza. A köztársasági ösztöndíj folyósítása a pályázást követő tanévet meghaladóan nem ütemezhető át! A köztársasági ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege az Nftv. 114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 34.000,- Ft havonta.

Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya, illetve az ösztöndíjra való jogosultsága a hatályos jogszabályok alapján bármilyen okból megszűnik vagy szünetel (pl. passzív státusz, tanulmányok befejezése, a képzési követelményekben rögzített képzési időt meghaladó tanulmányi idő esetén), a megszűnést, illetve a szünetelés kezdetét követően az ösztöndíj számára tovább nem folyósítható. Páratlan félévre végződő tanulmányok esetén az ösztöndíj folyósítása nem szűnik meg, ha a hallgató - a fentieknek megfelelő hallgatói jogviszonyban - tanulmányait megszakítás nélkül (tehát az adott tanév második félévében) már folytatja.

A pályázatokat a nemzeti erőforrás miniszternek címezve, a Szolnoki Főiskola rektorához kell benyújtani. Az intézmény megkerülésével beküldött egyéni pályázatok nem bírálhatóak el.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 30.

A kitöltött egyéni pályázati laphoz és a nemzeti erőforrás miniszternek címzett kísérőlevélhez mellékelni kell a kiemelkedő tanulmányi eredmények és szakmai területen végzett kimagasló munka igazolásaként szolgáló dokumentumok másolatait, ill. igazolásokat.

A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj-támogatásból.

Szolnok, 2014. április 30.      

Dr. Túróczi Imre
rektor

Felhívás és jelentkezési lap