Oktatói ITDK témák 2011. Ősz

A Szentpétervári Paradoxon és gazdasági vonatkozásai dr. Libor Józsefné
A reklámozás pszichológiai és kommunikációs szempontjai Dr. Molnár Edina
Tehetségmenedzsment a felsőoktatásban
A kreativitás megjelenése a tudományos kutatásban
1. Gazdasági- és társadalmi folyamatok a 19-20. századi Magyarországon -  Dr. Fülöp Tamás
gazdaságpolitika, társadalompolitika
 a (bel)kereskedelem története (kereskedők, üzletek)
a fogyasztási szokások története
társadalomtörténet (19-20. századi kereskedők, vállalkozók) 
pénztörténet
2. A művészetek és a turizmus kapcsolatai - 
művészettörténeti korszakok és a kulturális turizmus
a kulturális (vallási) turizmus lehetőségei Magyarországon (múzeumok, várak, kegyhelyek)
3. A vendéglátás története - 
éttermek, szállodák a 19-20. századi Magyarországon
kuriózumok a vendéglátás történetéből
Foreign language skills and the job market Dr. Stefan Mommertz
A vendéglátás üzlethálózatának átalakulása a rendszerváltástól napjainkig Bakos Róbertné
A vendéglátás kínálatának elemzése, fogyasztói szokások változásának alapján
Az egészségturizmushoz kötődő szakmai képzés és a piaci igények kapcsolatának vizsgálata Magyarországon Mondok Anita
 Helyi értékeken alapuló termékfejlesztés lehetőségei az egészségturizmusban 
Az átalakuló szállodai minősítési rendszer értékelése – áldás vagy átok a piac számára?
 Fenntartható turizmusfejlesztés Horváth Pál
 TDM rendszer
A szállodamenedzsment problémáinak hazai és nemzetközi vonatkozásai Dr. Kóródi Márta
A turizmus sajátosságainak elemzése a vidéki kistérségekben
A szolgáltatásmenedzsment általános és tipikus problémáinak feltárása területi vagy vállalati dimenziókban
Siker,- változás- és válságmenedzsment módszereinek megjelenése a szolgáltatói szféra egyes vállakozásainál
Területi menedzsment módszerek alkalmazásának értékelése - hatásvizsgálatok
Élelmiszerbiztonság és higiénia a vendéglátásban dr. Németh Miklós
Élelmezési gyakorlat táplálkozás - egészségügyi vizsgálata a vendéglátásban
Táplálkozási szokások vizsgálata
Szabadidő eltöltési szokások szerepe a turizmusban Dr. Boros Szilvia
A rekreáció megjelenési formái a turizmusban 
Utazási döntéseket befolyásoló belső tényezők vizsgálata Kalmárné Rimóczi Csilla
Utazási motivációk változása a turisztikai szolgáltatások piacán
 A vendégelégedettség mérésének lehetőségei a turizmusban Lázárné Fodor Ibolya
A humánerőforrások minőségi vizsgálata a turizmusban
A hipermarketláncok megjelenésének hatása a vonzáskörzet kisvállalkozásaira Dr. László Éva
Az Észak-alföldi régió kiskereskedelmi hálózatában bekövetkezett változások elemzése 
A kapcsolati marketing vizsgálata valamely vállalkozás/ vállalkozások marketing gyakorlatában
A márkaválasztást befolyásoló tényezők összehasonlító vizsgálata különböző élethelyzetű női vásárlók
körében
A vevőelégedettség és a törzsvásárlói rendszer kapcsolatának vizsgálata konkrét vállalkozások gyakorlatában
Gazdasági válság hatása a devizahitellel rendelkezők számára. Horváthné Kökény Annamária
Állami szabályozások a lakáshoz jutás támogatására
Állami szabályozás hatása a lakosság  hosszú távú megtakarításaira.
A pénzügyi kultúra fejlesztése
A pénzügyi válság hatása a lízingpiacra. Sájer István
A mezőgazdasági ágazatok (külön: zöldség-gyümölcs, hús, tej, baromfi, sertés, gabona stb.) helyzete az EU csatlakozás után. Mit vártunk, mi az ami teljesült, mi várható?
A vidéki lakosság életminősége az életminőség javításának lehetőségei adott kistérségben Dr. Herbály Katalin
Megújuló energiaforrások hasznosításának lehetőségei adott kistérségben
A magyar mezőgazdasági termékek piacrajutási lehetőségei az Európai Unió tagországaiban
A tájadottságra alapozott idegenforgalmi, vidékfejlesztési lehetőségek kihasználása
Tájsebek és felszámolásuk lehetőségei adott tájegységben vagy településen Dr. Bakos Béláné
Falusi turizmus vonáskörének fejlesztési lehetőségei
Települések környezeti problémái és a vidékfejlesztés kapcsolatának vizsgálata
 A monetáris politika aktuális problémái Magyarországon Fazekas Tamás
Monetáris politikai gyakorlat Magyarországon
A monetáris politika hatásmechanizmusa és optimális monetáris politika
Monetáris politika – inflációs célkitűzések rendszerének elemzése
Hiteles monetáris politikai rezsimek 
Az Európai Monetáris Unió (EMU) az optimális valutaövezetek elméletének fényében
 Az Európai Monetáris Unióhoz (EMU) való csatlakozás gazdaságpolitikai feltételrendszere; azaz a reál- és a nominál - konvergencia teljesíthetősége egy, a jövőben csatlakozni kívánó ország példáján keresztül
Az euró jövőbeni bevezetésének várható hatásai Magyarországon
Devizaárfolyam-rendszerek és devizaárfolyam-alapú gazdaságstabilizációs beavatkozások
A világgazdasági válság és annak hatása a pénzügyi piacokra
 A kockázat szerepe és mérésének lehetőségei a beruházások vonatkozásában gyakorlati példákon keresztül
Adózással kapcsolatos szakmai területek  Dr. Túróczi Imre
Modern vezetői számvitel módszerek alkalmazása (költségelemzés, "ABC"
analízis, folyamatköltség-számítás, "linek")
Áruforgalmi folyamat egészének vagy egyes szakaszainak (beszerzés, készletezés, értékesítés) elemző
értékelése egy konrkét kereskedelmi vállalkozásnál
Földi Katalin
Egy konkrét kereskedelmi vállalkozás munkaerő- és költséggazdálkodásának értékelő elemzése
Fogyasztói magatartás vizsgálata egy konkrét termék vagy szolgáltatás vonatkozásában
Kontrolling Méhesné Berek Szilvia
Regionális gazdaságtan
Növénytermesztés Dr. Barancsi Ágnes
Gombatermesztés
Túravezetés
Általános hazai ellenőrzési helyzetképet bemutató és értékelő Dr. Sebes József
Corporate identity vizsgálat egy adott vállalat/intézmény példáján keresztül Horváth Marianna
Márkavizsgálatok vállalati és/vagy fogyasztói szemszögből
Ellátási lánc menedzsment
Logisztika
Szántóföldi növények agrotechnikájának vizsgálata Dr. Jakab Péter
Kertészeti növények termesztéstechnológiai vizsgálata
Gazdasági és pénzügyi elmélettörténet. Dr. Huff Endre Béla
Az elmélettörténet jeles személyiségeinek aktualitása.
Gazdasági filozófia.
Pragmatikus filozófia, multidiszciplináris szemlélet. 
Közgazdasági, gazdaságfilozófiai problémák középpontba állításával
vagy műszaki és természettudományos szemlélet holisztikus modelljeivel.
Gazdasági ellenőrzés
A korrupció gazdaságtana és szociológiája
Gazdasági bűnözés, felderítés gazdasági és szociológiai problémái
Ipari terméktervezés elmélete és/vagy története
Kommunikatív szemléletű design
Társadalmi célú kommunikáció
Etika.
Az államháztartás tervezésének társadalmi, etikai problémái
Üzleti tervezés etikai természetű problémáinak elemzése
Bioetika. Klímaváltozás kihívásaira adható műszaki, gazdasági és etikai válaszok.
Alkalmazott esztétika.
Üzleti környezet kialakításának problémái. Üzleti esztétika.
Gasztro-esztétika. Ami kellemes az lehet szép is. Kiszolgálás esztétikája. Íz harmónia esztétikája.
Kreatív terítés. Gasztronómia környezetkultúrája
Megjelenés – stílus - divat
Komplex szemléletű reklámelemzés. Kommunikatív (szociológiai) és esztétikai (formai) szemléletű kreativitás. 
Vertikális együttműködés szerepe a piaci pozíció javításában Dr. Pénzes Ibolya Rózsa
Horizontális együttműködés szerepe a piaci pozíció javításában
Marketingkutatási módszerek alkalmazása a fogyasztói piacon
Marketingkutatási módszerek alkalmazása a szervezeti piacon
A spa turizmus világtrendjei  Dr. Várhelyi Tamás
A borturizmus és a spa turizmus összekapcsolása
A pálinkaturizmus tartalma és jelentősége Magyarországon