Marketingmenedzsment Szakbizottság

Bethlen István Szakkollégium Marketingmenedzsment Szakbizottság programja

1. A Marketingmenedzsment szakmai csoport vezetője a szakkollégium rendes tagjaként nyilvántartott főiskolai oktató.

2. A szakmai csoportvezető feladatai:

 • tutorálás
 • szakmai koordináció

3. A szakmai csoport tevékenysége:

A szakkollégium Marketing menedzsment csoportja olyan szakmai kompetenciák kialakítását célozza meg, amelyek birtokában tagjai tudományos igényességgel képesek konkrét elméleti és gyakorlati problémák feldolgozására és megoldására. A csoport tagjai számára lehetővé teszi, hogy a „ jövő sikeres gazdasági vezetőjévé" válása érdekében:

 • a tanulmányok mellett olyan kurzusokon is részt vegyenek, amelyek speciális ismeretanyagukkal és a témafeldolgozás módszerével eltérnek a hagyományos oktatástól
 • tudományos igényű, érdeklődésüknek megfelelő marketing témájú kutatásokban vegyenek részt
 • megismerkedjenek a szakma kiemelt képviselőivel, valamint lehetővé váljon számukra kiemelt vállalatok marketingszemléletének megismerése, a marketing vállalati gyakorlatának tanulmányozása.

A csoport feladatai:

 • A marketingmenedzsment kiemelt területeinek megfelelő speciális ismeretkörök és kutatási témák listájának kidolgozása.
 • Speciális ismeretkörök iránti igény felmérése, feldolgozásuk módszerének, tárgyi és személyi feltételeinek meghatározása. A feldolgozás módszereiben a csoport törekszik a legkorszerűbb tudományos módszerek alkalmazására.
 • Kutatási témák kialakítása, kutatási teamek létrehozása, témavezetők kijelölése. A kutatási téma meghatározása a problémafelismerés és beazonosítás készségének fejlesztését támogatja. A kutatási teamben a tagok csoportban dolgoznak, ahol a kutatás tartalmi vonatkozásain túlmenően az egyének csoporton belüli együttműködését, a közös döntések gyakorlatát is megtapasztalják.
 • Kapcsolatfelvétel és folyamatos kapcsolattartás a szakma kiemelkedő képviselőivel, a profit és nonprofit szektor kiemelt szervezeteivel történő többszintű együttműködés kialakítása. Az együttműködés első szintje az ismeretek megosztására irányul, második szintjén cél a best practice vállalati környezetben történő tanulmányozása, míg legmagasabb szintjén konkrét vállalati felkérés alapján történő, kutatásra alapozott szakmai elemzés és értékelés, amely lehetővé teszi a szervezeti hatékonyság javítását célzó szakmai javaslatok kidolgozását is.
 • A marketingmenedzsment egyes területeinek megismerését hatékonyan támogatják a tanulmányutak, valamint szakmai tréningek, amelyek a csoport tevékenységében fontos szerepet kapnak.
 • A Marketingmenedzsment szakmai csoport kiemelt feladatának tekinti a tudományos kutatási tevékenység eredményeinek szakfolyóiratokban, a szakkollégium által biztosított nyilvános felületeken és TDK dolgozatok formájában történő megjelenítését.
 • A csoport tagjai részt vesznek a szakma által meghirdetett, érdeklődésüknek megfelelő versenyeken. Utóbbi célorientált teamekben, vagy egyénileg, a témavezető segítségével történik.
 • A csoport kapcsolatot tart fenn marketing szakmai szervezetekkel, illetve más szakkollégiumokkal, szakcsoportokkal, amely kapcsolatok hatékonyan támogatják a tagjainak egyéni fejlődését.

4. A szakcsoport programja a 2012/2013. tanévben

5. Emlékeztetők a szakbizottsági megbeszélésekről

 2012. 05. 09. 
  2012. 05. 03.
  2012. 04. 23. 
  2012. 04. 04.
  2012. 03. 25.
  2011. 03. 12.
  2011. 03. 05.

 Visszatekintő a szakcsoport 2010/2011-es évére