DPR- Általános bemutatás

1. Központi szint

Diplomán túlA felsőoktatás fejlesztése érdekében Magyarországon 2009-ben központi irányítással került kialakításra a Diplomás Pályakövetési Rendszer. A program a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében európai uniós forrásból valósult meg. A központi programmal párhuzamosan az intézmények is lehetőséget kaptak saját diplomás pályakövető rendszerük kiépítésére. A projektek keretében nem csak a végzett hallgatók megkeresése zajlik, hanem egy komplex fejlesztési program kerül kialakításra, amely magában foglalja a vezetői információs rendszerek kialakítását, az alumni szolgáltatások fejlesztését, valamint egyéb oktatásfejlesztési tevékenységek végrehajtását. A központi projekt az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szakmai vezetésével történt. Ennek keretében országos felméréseket végeztek és végeznek, illetve ajánlásokat és módszertani, szakmai segítséget nyújtanak az intézmények számára. A központi projekthez kapcsolódóan három kötelező kérdésblokkot kell lekérdezniük az intézményeknek az egyes kutatásokban, az országos kérdésblokkot, a képzésterületi kérdésblokkot és az intézményi kérdésblokkot. Az országos vizsgálatok fő célja, hogy a felsőoktatás-irányítás számára adatokat és információt szolgáltasson, amelyek a későbbi döntésekhez nyújtanak segítséget, támogatást. A központi program eredményeiről és szakmai anyagairól a www.felvi.hu és a www.diplomantul.hu honlapokon, valamint számos szakmai rendezvényen (konferenciák, szakmai kerekasztalok) tájékozódhatnak az érdeklődők. A fentiek mellett pedig a témával kapcsolatosan több szakmai kiadvány is megjelent (Diplomás pályakövetés kézikönyv, Diplomás pályakövetés 1. és 2. kiadványok).

2. Intézményi szint

Az intézmények a központi kérdőíveket kiegészíthetik a saját kérdéseikkel, a később leírt időkeretet figyelembe véve. Az intézményi blokk eredményei alapján olyan információk és ismeretek kerülnek az intézményvezetés kezébe, amelyek egyrészt segíthetik a különböző fejlesztési törekvéseket, másrészt korábbi döntések visszacsatolásáról nyújtanak információt. Ezen felül az elmúlt három évben végzett alumni között felvett személyes kérdőíves felmérés további ismeretek megszerzését segíti a végzettek karrierútjáról, az elméleti és a szakmai ismereteik hasznosíthatóságáról, további képzési igényeikről. A munkaadók körében készített kérdőíves felmérés lehetővé teszi, hogy a felhasználói oldal véleményét is megismerje az intézmény, mely ismeretek alapján tovább lehet fejleszteni az oktatás különböző területeit, valamint a hallgatók nem megfelelő mértékben elsajátított készségeit, képességeit.

A Szolnoki Főiskola által megvalósuló Diplomás Pályakövetési Rendszer lehetőséget biztosít az oktatás- és a szolgáltatásfejlesztés irányainak meghatározására. A központi adatokkal történő összehasonlítás révén az intézmény képes pozícionálni magát a felsőoktatás rendszerében. A program lényeges eleme az együttműködés kialakítása, illetve fejlesztése a munkaerő-piaci szereplőkkel. Mindez a hallgatók elhelyezkedési esélyeinek növelését célozza meg. A végzett hallgatók munkaerő-piaci tapasztalatainak az oktatásba való adaptálása, a munkaadókkal szakmai együttműködések kialakítása, valamint a szakmai gyakorlat lehetőségének biztosítása révén az intézmény képessé válik arra, hogy a felsőoktatási piaci versenyben eredményesen legyen képes helytállni.

A diplomás pályakövetési vizsgálatok és a további kapcsolódó felmérések kérdőíveinek szerkesztésekor több hasonló kérdéskör került kialakításra (honnan érkeznek a főiskolára a diákok, milyen rövid- és hosszú távú továbbképzési jövőképpel rendelkeznek, milyen munkavállalással kapcsolatos elvárásaik vannak, milyen a szakmai gyakorlatok megítélése, milyen mértékű az intézményi infrastruktúrával és a szolgáltatásokkal való elégedettség). Ezek a blokkok lehetővé teszik, hogy az intézménnyel különböző módon kapcsolatban álló kérdezettek véleményét megismerje az intézmény. A kutatások folytatása során rendelkezésre állnak idősoros adatok is, amelyek a változások nyomon követésében és a minőségirányítási rendszer visszacsatolásában tudnak segítséget nyújtani. Ez jelenti a vizsgálatok komplexitását is egyben, mert egyszerre több dimenzióban képes az intézmény tájékozódni az adatok alapján. Az első dimenzió az egyes vizsgálatok önálló, zárt elemzése, a második dimenzió a vizsgálatok kérdésblokkjai alapján kapott eredmények, tendenciák összehasonlítása, a harmadik dimenzió az idősoros vizsgálatok eredményeinek áttekintése, a változások folyamatainak feltárása. Ezeket a vizsgálati lehetőségeket egészíti ki, illetve előzi meg a fentebb említett országos eredmények tapasztalatainak és tendenciáinak beépítése az intézményi elemzések közé.

A kérdésblokkok és a komplexitás megőrzésének érdekében a kérdőívek átalakításakor, aktualizálásakor figyelmet kell fordítani arra, hogy a felsőoktatási környezet folyamatos változásának következtében kialakult új igényekre kérdező itemek egységesen minden kérdőívbe bekerüljenek. Ez a folyamat a hallgatói motivációs vizsgálatok és a végzettek esetében kiegészül azzal, hogy a központi kérdésblokkok változásait is követni kell.

A fentiek egyben az intézmény összehangolt, hatékony marketing stratégiájának kialakítását is szolgálják, hiszen mind az oktatás, a szolgáltatások színvonala, mind az intézményben végzett hallgatók munkaerő-piaci esélyeinek javítása a Szolnoki Főiskola versenyképességét növelik. A kutatási eredmények - megfelelő kommunikáció révén - vonzerőt képviselhetnek a felsőoktatási tanulmányaikat megkezdeni szándékozó hallgatók számára.

3. A DPR kutatások szerkezete

A Szolnoki Főiskola DPR tevékenysége során a végzett hallgatók, az aktív hallgatók és a munkaadók csoportját vizsgálja. Minden évben online kérdőíves módszerrel kerülnek lekérdezésre az aktív hallgatók, valamint az adott évhez viszonyítva az egy és a három évvel korábban végzettek (legalább abszolutóriumot szerzettek). 2012-től nem csak az egy és a három éve végzetteket, hanem az öt éve végzett öregdiákokat is le kell kérdezni. Ezekben a vizsgálatokban alkalmazni kell a központi projekt keretében kialakított kérdőíveket, melyek kiegészíthetők intézményi kérdésterületekkel.

Szintén a végzettek körében kerül kialakításra egy személyes kérdőíves vizsgálat, amit a főiskola háromévente ismétel meg. Ennek keretében az adott évet megelőző három évben végzettek lekérdezése valósul meg reprezentatív mintán. A vizsgálat fő célja, hogy az online felmérésekben tapasztalt hiányosságokra rákérdezzen, azt kiegészítse, valamint a végzettekkel kapcsolatosan további információkat nyújtson az intézmény számára, kiemelten az életpálya-építés és az igényelt további képzések területét.

A harmadik jelentősebb területe a vizsgálatoknak a munkaadók körében végzett felmérés. Ezen vizsgálat eredményeképpen visszajelzést kapunk azzal kapcsolatosan, hogy a Szolnoki Főiskolán végzettek mennyire sikeresek a munkaerő-piacon, valamint mely készségek, képességek területén kell fejlődniük. Ezen felül a munkaadói vizsgálatok az intézményben folyó elméleti és szakmai képzések fejlesztésével kapcsolatosan is információt nyújtanak.

4. A kutatási eredmények felhasználási lehetőségei

A DPR kutatási eredményeket a főiskola több területen is hasznosíthatja. A főiskola felső vezetése ismereteket szerez a hallgatók és a végzettek véleményéről, elégedettségi viszonyukról. Az eredmények alapján különböző oktatási és strukturális fejlesztési javaslatok fogalmazhatók meg. Fontos visszacsatolást jelentenek a minőségbiztosítási folyamatokban. Az eredmények alapján a hallgatói és az alumni szolgáltatások fejlesztésére is lehetőség nyílik. A végzettekkel kapcsolatos felmérések és a munkaadók véleménye alapján a Felnőttképzési és Szakképzési Központ is fontos információkat szerezhet, ami alapján a mutatkozó igényekhez tudja igazítani kialakítandó szakstruktúráját.

5. A vizsgálatok ütemezése 2015-ig

A vizsgálatok ütemezése 2015-ig