Intézményi tehetséggondozási rendszer

A 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról (Ftv) 66. §-a a tehetséggondozás fő elemeiként a szakkollégiumi tevékenységet, a tudományos diákkört és a doktori képzést jelöli meg, melyeket a minőségi oktatás és a mentorrendszer egészít ki. A jogszabály alapján a Szolnoki Főiskola tehetséggondozási rendszere három alappillérre és számos kiegészítő eszközre épül. A tehetséggondozási folyamat végeredményeként a diplomaszerzés után a hallgató sikeres MA felvételit tesz, vagy eredményesen helyezkedik el a gazdasági élet területén, vagy a Szolnoki Főiskola oktatójaként folytatja szakmai munkáját.

  1. A szakkollégiumi tevékenység a tehetséges hallgatók széles bázisát mozgósítja. A szakkollégiumba történő sikeres felvételi után a hallgatók egyéni fejlesztési tervet kapnak, amely személyre szabottan igyekszik minden hallgató számára a legmegfelelőbb tehetséggondozási programot kínálni. A hallgatók témát és tutort választhatnak, illetve 3-5 fős kutatócsoportban is dolgozhatnak. A minőségi oktatást a tutoroknak, illetve a kutatócsoport-vezetőknek az adott tudományterületen megszerzett fokozata, vagy folyamatban lévő fokozatszerzése biztosítja. A hallgatók szakmai kérdések mellett más problémákkal is fordulhatnak mentoraikhoz, akik vagy oktatók vagy senior hallgató-társaik. A szakmai munka bemutatása dolgozat formájában történik, amely a későbbiekben továbbfejleszthető TDK vagy szakdolgozattá.

  2. A Tudományos Diákkörben a hallgatók témát és témavezetőt választanak, közösen kidolgoznak egy kutatási tervet, majd a hallgató elvégzi a kutatást, amiről dolgozat készül. A dolgozat előadás formájában bemutatásra kerül az intézményi TDK konferencián. Az ITDK-n sikeresen szereplő hallgatók továbbjutnak az országos fórumokra: a páratlan években megrendezésre kerülő OTDK-ra (Országos Tudományos Diákköri Konferencia), illetve a páros években megrendezésre kerülő KHTT-ra (Közgazdász Hallgatók Tudományos Tanácskozása), ahol szintén előadják a kutatási eredményeiket.

  3. A tanszéki demonstrátori tevékenység esetében a hallgatók az érdeklődési körüknek megfelelő tanszék munkájába kapcsolódnak be, felvételi eljárás keretében. A bekapcsolódást követően, junior demonstrátorként a tanszék adminisztratív feladataiban vehetnek részt, később mint senior demonstrátorok, egy-egy oktatóval végzett közös munka keretében szakmai feladatokat kapnak. Harmadéven az oktató szakmai irányításával órát tarthatnak. Amennyiben a tanszék számára szükséges és a hallgató is ezt szeretné, a diploma megszerzését követően a tanszéken maradhat gazdasági tanárként, miközben MA képzésben vesz részt, majd a Ftv. által meghatározott feltételek teljesítése után - mint főiskolai tanársegéd - kollégaként folytathatja a hallgatóként megkezdett munkát.

A fenti három alappillért számos egyéb tehetséggondozási eszköz egészíti ki.

  1. A Szolnoki Főiskola nem nyújt doktori képzést, azonban oktatóink az ország különböző doktori iskoláiban folytatnak tanulmányokat. A PhD képzésben résztvevő oktatók több ponton is bekapcsolódnak a tehetséggondozás folyamatába. A szakkollégiumban tutorálást, illetve kutatócsoport-vezetést vállalnak, mentori tevékenységet folytatnak. A tudományos diákkörben témavezetést vállalnak. A tanszéki demonstrátori tevékenységben szakmai együttműködéssel segítik az oktató és a hallgató közös munkáját. A PhD képzésben való részvétel megteremti a tehetséggondozás minőségi alapját.
  2. A proszeminárium, amely egy kutatás-módszertani bevezető tantárgy, az első éves hallgatók számára az első félévben kötelező. Az itt nyújtott jó teljesítmény, illetve az első féléves jó tanulmányi átlag fölötti eredmény alapján a hallgatók felvételizhetnek a szakkollégiumba.
  3. Az Economica a Szolnoki Főiskola tudományos folyóirata. Lehetőséget nyújt a szakkollégiumban, illetve a tudományos diákkörben végzett sikeres kutatómunka írásos változatának megjelentetésére.
  4. A Go-Card program segítségével a hallgatók plusz órákat vásárolhatnak a számukra nehéz tantárgyakból. A program célja az esélyegyenlőség megteremtése.
  5. A tehetséggondozásban résztvevő hallgatók számára egy más típusú esélyegyenlőség megteremtésére vállalkozik a pszichológiai tanácsadás, amely egy kétlépcsős folyamat. Kisebb problémák megoldására a Kortárs Segítők Csoportja nyújt segítséget, komolyabb problémák megoldására a pszichológus.